BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Anna Janiszewska

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:

PONIEDZIAŁEK

10:45-11:45

WTOREK

9:00 – 11:30

ŚRODA

9:00-11:00

11:00 – 11:30 KONSULTACJE Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI

CZWARTEK

8:50-10:50

PIĄTEK

10:00-11:00

 

* W celu uniknięcia kolejek, zachęcamy Rodziców do wcześniejszego umawiania się z psychologiem przez e-dziennik.

 

 

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

podejmowane w roku szkolnym, adekwatnie do bieżących potrzeb Uczniów szkoły, Wychowawców oraz Rodziców

Zadania

Formy realizacji

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowychi edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

Określenie zarówno mocnych stron uczniów, ich zainteresowań, predyspozycji, jak przyczyn niepowodzeń i trudności w funkcjonowaniu szkolnym.

1.     Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych.

2.     Indywidualne rozmowy z uczniami.

3.     Konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami.

4.     Kontakt z rodzicami.

5.     Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

6.     Prowadzenie zajęć integracyjnych, warsztatów profilaktycznych, pogadanek w klasach.

7.     Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

8.     Prowadzenie badań socjometrycznych, ankietowych i innych, w tym w oparciu o autorskie narzędzia diagnostyczne.

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, oraz edukacyjnych uczniów, zapo-bieganie zaburzeniom zachowania.

1.     Analiza opinii i orzeczeń z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, podjęcie działań zgodnie z zaleceniami, kontakt z Poradnią.

2.     Udzielanie nauczycielom informacji oraz wsparcia w zakresie uczniów, którzy wymagają specjalnych potrzeb edukacyjnych.

3.     Udział w spotkaniach zespołów klasowych.

4.     Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym.

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, oraz innych problemów dzieci.

1.     Zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, zachowań ryzykownych.

2.     Promowanie zdrowego stylu życia.

3.     Prowadzenie zajęć dla poszczególnych klas w celu zminimalizowania zachowań agresywnych, edukowanie uczniów w  zakresie bezpieczeństwa.

4.     Zapraszanie specjalistów na spotkania z rodzicami.

Współpraca z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, wycho-wawcami, nauczycielami.

1.     Stała współpraca z dyrekcją szkoły, konsultacje w sprawach uczniów i wszelkich spraw bieżących, również poprzez platformy internetowe.

2.     Współpraca z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym, realizacja wspólnych założeń i działań.

Współpraca z rodzicami.

1.     Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów.

2.     Udzielania porad w rozwiazywaniu trudności wychowawczych.

3.     Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się trudności szkolnych.

4.     Udzielenie porad i wskazówek odnośnie kontaktów z różnymi instytucjami pozaszkolnymi.

5.     Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji, oraz uzdolnień uczniów.

6.     Wykorzystanie zasobów cyfrowych do komunikacji i kontaktów z rodzicami.

7.     Prowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje wychowawcze.

Wspieranie nauczycieli, wycho-wawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.     Udzielanie porad/wsparcia nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi.

2.     Stałe konsultacje, oraz współpraca, również poprzez platformy internetowe.

3.     Działania mediacyjne.

4.     Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji oraz uzdolnień uczniów.

Prowadzenie zajęć psycho-edukacyjnych, indywidualnych i grupowych.

1.     Udzielanie wsparcia uczniom, indywidualne rozmowy.

2.     Konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

3.     Podejmowanie interwencji w trudnych sytuacjach szkolnych, wychowawczych, emocjonalnych i innych.

4.     Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych.

5.     Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci.

6.     Prowadzenie zajęć rozwijających świadomość rynku pracy i wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dla klas 7-8.

7.     Prowadzenie zajęć rozwijających świadomy odbiór i poruszanie się w mediach społecznościowych.

Doskonalenie zawodowe.

1.     Współpraca z psychologami z innych szkół, oraz specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2.     Udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego ( szkolenia, kursy).

Prowadzenie dokumentacji w/w działalności.

1.     Zgodnie z opisem zadania.

 

Zadania

Formy realizacji

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowychi edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

Określenie zarówno mocnych stron uczniów, ich zainteresowań, predyspozycji, jak przyczyn niepowodzeń i trudności w funkcjonowaniu szkolnym.

1.     Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych.

2.     Indywidualne rozmowy z uczniami.

3.     Konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami.

4.     Kontakt z rodzicami.

5.     Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

6.     Prowadzenie zajęć integracyjnych, warsztatów profilaktycznych, pogadanek w klasach.

7.     Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

8.     Prowadzenie badań socjometrycznych, ankietowych i innych, w tym w oparciu o autorskie narzędzia diagnostyczne.

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, oraz edukacyjnych uczniów, zapo-bieganie zaburzeniom zachowania.

1.     Analiza opinii i orzeczeń z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, podjęcie działań zgodnie z zaleceniami, kontakt z Poradnią.

2.     Udzielanie nauczycielom informacji oraz wsparcia w zakresie uczniów, którzy wymagają specjalnych potrzeb edukacyjnych.

3.     Udział w spotkaniach zespołów klasowych.

4.     Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym.

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, oraz innych problemów dzieci.

1.     Zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, zachowań ryzykownych.

2.     Promowanie zdrowego stylu życia.

3.     Prowadzenie zajęć dla poszczególnych klas w celu zminimalizowania zachowań agresywnych, edukowanie uczniów w  zakresie bezpieczeństwa.

4.     Zapraszanie specjalistów na spotkania z rodzicami.

Współpraca z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, wycho-wawcami, nauczycielami.

1.     Stała współpraca z dyrekcją szkoły, konsultacje w sprawach uczniów i wszelkich spraw bieżących, również poprzez platformy internetowe.

2.     Współpraca z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym, realizacja wspólnych założeń i działań.

Współpraca z rodzicami.

1.     Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów.

2.     Udzielania porad w rozwiazywaniu trudności wychowawczych.

3.     Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się trudności szkolnych.

4.     Udzielenie porad i wskazówek odnośnie kontaktów z różnymi instytucjami pozaszkolnymi.

5.     Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji, oraz uzdolnień uczniów.

6.     Wykorzystanie zasobów cyfrowych do komunikacji i kontaktów z rodzicami.

7.     Prowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje wychowawcze.

Wspieranie nauczycieli, wycho-wawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.     Udzielanie porad/wsparcia nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi.

2.     Stałe konsultacje, oraz współpraca, również poprzez platformy internetowe.

3.     Działania mediacyjne.

4.     Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji oraz uzdolnień uczniów.

Prowadzenie zajęć psycho-edukacyjnych, indywidualnych i grupowych.

1.     Udzielanie wsparcia uczniom, indywidualne rozmowy.

2.     Konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

3.     Podejmowanie interwencji w trudnych sytuacjach szkolnych, wychowawczych, emocjonalnych i innych.

4.     Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych.

5.     Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci.

6.     Prowadzenie zajęć rozwijających świadomość rynku pracy i wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dla klas 7-8.

7.     Prowadzenie zajęć rozwijających świadomy odbiór i poruszanie się w mediach społecznościowych.

Doskonalenie zawodowe.

1.     Współpraca z psychologami z innych szkół, oraz specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2.     Udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego ( szkolenia, kursy).

Prowadzenie dokumentacji w/w działalności.

1.     Zgodnie z opisem zadania.