BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

 

 mgr Justyna Burcz

  sala 55

DROGI UCZNIU!

Jeśli masz problemy i chcesz o nich porozmawiać, przyjdź.

Zapraszam.

Pamiętaj!

Nie jesteś sam – otrzymasz wsparcie i pomoc.

 

GODZINY PRACY

 

poniedziałek

8.00 - 14.00

wtorek

_

środa

8.00 - 14.00

czwartek

_

piątek

8.00 - 13.00

 

Pomoc materialna

Jednym z zadań pedagoga szkolnego jest zorganizowanie i koordynowanie pomocy materialnej dla znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej uczniów i ich rodzin.

Zgodnie z zapisem w rozdziale 8a Ustawy o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 Uczniowie mogą otrzymywać pomoc materialną w formie:

1. Świadczeń o charakterze socjalnym

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny,

 2. Świadczeń o charakterze motywacyjnym

 • stypendium za wyniki w nauce,
 • stypendium za osiągnięcia sportowe.

  Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 

Stypendium szkolne

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego dla wnioskodawców składających wnioski  nie ulega zmianie wynosi 600,00 zł/m-c/osobę.

2. Termin składania kompletnych wniosków  najpóźniej do piątku 15 września 2023 r.

3. Zasady obliczania dochodu na jednego członka rodziny nie ulegają zmianie. W przypadku składania wniosku we wrześniu 2023 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2023 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp).

Do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń o charakterze jednorazowym (dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe  - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.).

4. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.

5. Dotychczas obowiązujące zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (konieczność dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów  imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia). Rachunki budzące wątpliwość (brak firmy w bazie danych, źle wypełnione faktury itp.) nie będą uwzględniane.

Należy na bieżąco gromadzić faktury (nawet za drobne zakupy typu długopisy, zeszyty), aby nie było kłopotu z rozliczeniem wydatków w momencie wypłaty stypendium w szkole.

6. Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

7. Wnioski znajdują się w gabinecie pedagoga. Te, które nie będą wypełnione właściwie nie będą   przyjmowane. Do każdego wniosku (w przypadku dwójki lub więcej dzieci) należy dołączyć wymagane zaświadczenia.

8. Wnioski po 15 września będą przyjmowane tylko w uzasadnionych przypadkach: zmiana dochodu w rodzinie, zdarzenie losowe uniemożliwiające złożenie wniosku w terminie.

 

 

Zasiłek szkolny

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

 • pożar lub zalanie mieszkania
 • nagłą chorobę w rodzinie ucznia
 • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna
 • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia
 • kradzież w mieszkaniu ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Bezpłatne dożywianie

1. Bezpłatne posiłki w stołówce szkolnej będą wydawane uczniom, którzy przedstawią pedagogowi szkolnemu decyzję z MOPR lub GOPS.

2. W celu uzyskania decyzji przyznającej pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole rodzice lub prawni opiekunowie powinni złożyć w ośrodku:

 • pisemną prośbę zawierającą: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania lub pobytu, dane dotyczące dziecka (imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz klasę)
 • zaświadczenie o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

3. Wnioski należy składać u pracowników socjalnych obsługujących rejon zamieszkania lub u kierownika działu pomocy środowiskowej.

 

Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen:

- w klasach 4-6  5,3 lub został laureatem lub finalistą konkursów przedmiotowych i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.

- w klasach 7-8 5,1 lub został laureatem lub finalistą konkursów przedmiotowych i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał I miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może się ubiegać uczeń, który ukończył co najmniej klasę IV.

4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa do komisji stypendialnej wychowawca klasy.

5. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przyznaje stypendium w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie szkoły.

6. Stypendium wypłacanie jest raz w roku szkolnym.


Wsparcie dla rodziców

 • CENTRUM POMOCY DZIECKU I PORADNICTWA RODZINNEGO

- ul. Mikołaja z Ryńska (Dom Dziecka)
tel. (0-56) 46 21 871

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

- ul. Korczaka 23. ZSO nr 3 (Strzemięcin)
tel. (0-56) 46 44 805

 • CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII

 - ul. Korczaka 23. ZSO nr 3 (Strzemięcin)
tel. (0-56) 46 30 560

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

 - ul. Waryńskiego 34A

 tel. 56 696 87 00