BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI


I.    CELE PROCEDUR
1.    Ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły.
2.    Przekazywanie bieżącej informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach         i problemach dziecka.
3.    Udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka.
4.    Inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły.
5.    Tworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy, wzajemnego zaufania.
6.    Realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę.


II.    ZAKRES PROCEDURY
Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu oraz rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły. Miejscem kontaktów rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym i dyrektorem jest wyłącznie szkoła. Szkoła nie udziela informacji o dziecku telefonicznie lub mailowo.

 

III.    ZAKRES WSPÓŁPRACY
1.    Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają wyłącznie  wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor, wicedyrektor szkoły.
2.    Informacje o dziecku  przekazywane są wyłącznie rodzicom, prawnym opiekunom. W uzasadnionych wypadkach( np. wyjazd za granicę rodziców, prawnych opiekunów), na podstawie pisemnego upoważnienia przekazywane mogą być informacje tylko osobom upoważnionym. Rodzice, prawni opiekunowie muszą wcześniej powiadomić o takiej sytuacji wychowawcę oraz przekazać upoważnienie.
3.    Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na wrześniowym spotkaniu z rodzicami.
4.    Spotkania odbywają się w formach:
•    zebrań ogólnych z rodzicami,
•    zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,
•    zebrań klasowych z rodzicami,
•    zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,
•    indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem,
•    innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.
5.    Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły lub e-dziennik).
6.    W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów podczas przerw).
7.    Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są gabinety lekcyjne lub pokój nauczycielski-w czasie konsultacji. Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i wicedyrektora są gabinety dyrektora i wicedyrektora.
8.    Terminy spotkań z rodzicami ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego.
9.    Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.
10.    W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami.
11.    Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie lub poprzez e-dziennik.
12.    Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:
•    zebrań z rodzicami,
•    pisemnych lub ustnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów,
•    kontakt poprzez e-dziennik,
•    indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
•    cotygodniowych konsultacjach.
Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie rodziców z:
•    statutem szkoły,
•    programem wychowawczym szkoły,
•    programem profilaktyki szkoły,
•     planem wychowawczym klasy,
•     Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania ,
•    kryteriami ocen z zachowania,
•    postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów,
•    informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.
13.    Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:
•    najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie z rodzicami,
•    największą uwagę należy przywiązywać do spraw opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych ,
•    najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione postępy oraz wskazanie, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, treści niezbędnych do ich uzupełnienia,
•    z rodzicami rozmawiać należy po partnersku, z troską i życzliwością,
•    udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią.
14.    W trakcie zebrań klasowych nie wskazane jest:
•    dokonywanie tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,
•    publicznego czytania ocen,
•    używanie nazwisk przy przykładach negatywnych,
•    podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców.
15.    Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez:
•    wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,
•    pomoc w organizacji imprez klasowych,
•    udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte, festyny rodzinne, przegląd twórczości uczniowskiej, itp.,
•    uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców listami gratulacyjnymi wręczanymi na apelu kończącym rok szkolny,
•    wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy,
•    pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz szkoły, klasy.
16.    Sekretarz Klasowej Rady Rodziców odpowiedzialny jest za sporządzenie notatki w zeszycie o przekazywanych informacjach na zebrania z rodzicami. Rodzice obecni na zebraniu podpisują listę obecności.
17.    Pedagog szkolny zobowiązany jest do:
•    przeprowadzenia, z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomagających szkołę, warsztatów dla rodziców (w miarę potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas, nauczycieli, dyrektora szkoły),
•    wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką oraz wywodzących się ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
•    wspomagania wychowawców w zbieraniu informacji o problemach uczniów,
•    zapoznawania rodziców z ofertą szkół ponadgimnazjalnych.
18.    Dyrektor szkoły w szczególności:
•    współpracuje z Radą Rodziców wg przyjętego harmonogramu,
•    udziela pomocy wychowawcom w kontaktach z rodzicami, którzy nieregularnie uczestniczą w zebraniach,
•    przygotowuje oraz przeprowadza zebrania ogólne dla rodziców wg przyjętego harmonogramu.
19.    Wyklucza się następujące zachowania rodziców:
•    uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy, mailowo, smsem
•    przeszkadzanie w czasie lekcji,
•    telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,
•    zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu.
•    zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły.
20.    Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach podyktowanych np. chorobą dziecka lub opinią/orzeczeniem  Poradni tzw. szybkie powiadamiania rodzica telefonicznie lub smsem w celu zapobiegania sytuacji kryzysowej.
21.    Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:
•    nauczyciela danego przedmiotu,
•    wychowawcy klasy,
•    dyrektora i wicedyrektora szkoły,
•    Rady Pedagogicznej,
•    organu nadzorującego szkołę,
•    organu prowadzącego szkołę.

IV. DOKUMENTOWANIE WSPÓŁPRACY:

1.    Odnotowanie obecności rodziców w zeszycie zebrań klasowych.
2.    Krótka notatka o temacie rozmowy w e-dzienniku.