BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rekrutacja

REKRUTACJA do szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015

Szanowni  Rodzice!

Zapisując dziecko do Szkoły Podstawowej Nr 11 w roku szkolnym 2014/15 możecie Państwo, tak jak w latach ubiegłych, dokonać zapisu bezpośrednio w sekretariacie szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kryteriami i terminami rekrutacji.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt ze szkołą - nr tel. 564651701.


1. Informacje ogólne.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 będzie prowadzone zgodnie z ustalonymi z dyrektorami szkół zasadami i kryteriami prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w terminach określonych w harmonogramie.

2. Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział: dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007),dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r), na wniosek rodziców dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Rodzice/prawni opiekunowie składają jedynie zgłoszenie w szkole, wypełniają go odręcznie i przekazują – po podpisaniu – w sekretariacie szkoły. Rodzice dzieci urodzonych w II półroczu 2008r. składają oprócz zgłoszenia wniosek. Dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły i wypełnić na miejscu.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 11.

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek/zgłoszenie w szkole, wypełniają go odręcznie i składają – po podpisaniu – w szkole.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty). 

Wypełniony wniosek/zgłoszenie:

 1. podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

 2. podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym,

 3. za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest sekretarz szkoły

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego powołana przez dyrektora szkoły.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają ustne potwierdzenie woli zapisu w szkole.

Komisja rekrutacyjna:

 1. przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

 2. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 2. wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej, w przypadku wolnych miejsc szkoła przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

3. Kryteria rekrutacyjne

Do rekrutacji uczniów (spoza obwodu szkoły) do klas I stosuje się następujące kryteria i punktację:

 1. starsze rodzeństwo kandydata w szkole (25 pkt),

 2. osoba z rodziny (babcia/dziadek) kandydata zamieszkała w obwodzie szkoły (25 pkt),

 3. miejsce pracy rodziców kandydata w obwodzie szkoły/w szkole – pracownik szkoły (20 pkt),

 4. rodzice/rodzic kandydata – absolwentem szkoły (10 pkt),

 5. fakt uczęszczania młodszego rodzeństwa kandydata do oddziału zerowego w obwodzie szkoły (10 pkt),

 6. kandydat ze wskazaniem lekarskim dotyczącym wyboru szkoły (10 pkt).

4. Terminy rekrutacji podstawowej do klas I do szkół na rok szkolny 2014/15 i 2015/16:

 1. od 3 marca do 31 marca (zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły), w dni robocze (od pn – do pt), od godziny 8.00 do godziny 15.00,

 2. listy kandydatów zakwalifikowanych – 10 kwietnia (do godziny 15.00),

 3. listy uczniów przyjętych – 16 kwietnia (do godziny 15.00).

5. W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

1. dowód osobisty rodzica,
2. dokument zawierający PESEL dziecka,
3. wypełniona karta zgłoszenia (do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły),
4. wniosek – w razie zapisu dziecka spoza obwodu szkoły (do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły),
5. wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego – dot. dziecka urodzonego w okresie lipiec-grudzień 2008 r. (do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły).

Załączniki:

  1. karta zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka z obwodu szkoły,

  2. wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka spoza obwodu szkoły,

  3. wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego – dot. dziecka urodzonego w okresie lipiec-grudzień 2008r